كعبه ى حقیقت

علما شیعه و سرود انتظار

————-

http://ketaab.iec-md.org/QAAEM/entezaar_qoqnoos_al-amidi_24.html

—————

غزلى از فقیه و فیسوف عالیقدر

آیت الله العظمى حاج شیخ محمد حسین اصفهانى (مفتقر)

بر هم زنید یاران این بزم بى صفا را

مجلس صفا ندارد بى‏ یار مجلس آرا

بى‏ شاهدى و شمعى هرگز مباد جمعى

بى‏ لاله شور نَبْوَد مرغان خوشنوا را

بى ‏نغمه ى دف و چنگ مطرب به رقص ناید

وجد سماع باید كز سر برد هوا را

جام مدام گلگون خواهد حریف موزون

بى مِى مَدان تو میمون، جام جهان نما را

بى‏ سرو قدّ دلجوى، هرگز مجو لبِ جوى

بى ‏سبزه ى خَطَش نیست آب روان گوارا

بى‏ چین طُرّه ى یار، تاتار كم زیك تار

بى‏ موى او به موئى هرگز مخر خُتا را

بى‏ جامى و مدامى هرگز نپخته خامى

تا كى به تلخكامى سر مى‏ برى نگارا

از دولت سكندر بگذر، برو طلب كن

با پاى همت خضر، سرچشمه ى بقا را

بر دوست تكیه باید، بر خویشتن نشاید

موسى صفت بیفكن از دست خود عصا را

بیگانه باش از خویش وز خویشتن میندیش

جز آشنا نبیند دیدار آشنا را

پروانه وش ز آتش هرگز مشو مُشوّش

دانند اهل دانش عین بقا، فنا را

داروى جهل خواهى بِطَلَب زپادشاهى

كاقلیم معرفت را امروز اوست دارا

عنوان نسخه ى غیب، سرّ كتاب لا ریب

عكس مقدّس از عیب، محبوب دلربا را

آیینه ى تجلّى، معشوق عقلِ كلّى

سرمایه ى تسلّى، عشاق بینوا را

اصل اصیل عالم، فرع نبیل خاتم

فیض نخست اقدم،سرّ عیان خدا را

در دست قدرت او، لوح قدر زبونست

با كِلك همت او وَقعى مَده قضا را

اى هدهد صباگوى، طاووس كبریا را

باز آ كه كرده تاریك، زاغ و زغن فضا را

اى مصطفى شمایل، وى مرتضى فضایل

وى أحسن الدلائل، یاسین و طاها را

اى منشى حقایق، وى كاشف دقایق

فرمانده ى خلایق، ربّ العلى عُلى را

اى كعبه ى حقیقت، وى قبله ى طریقت

ركن یمان ایمان، عین الصّفا صفا را

اى رویت آیه ى نور، وى نور وادى طور

سرّ حجاب مستور،از رویت آشكارا

اى معدلت پناهى هنگام دادخواهى

اورنگ پادشاهى، شایان بود شما را

انگشتر سلیمان شایان اَهرمن نیست

كى زیبد اسم اعظم، دیو و دَد و دَغا را

اى هر دل از تو خرم، پشت و پناه عالم

بنگر دچار صد غم، یك مشت بینوا را

اى رحمت الهى دریاب (مفتقر) را  

شاها به یك نگاهى بنواز این گدا را

پاسخ دهید